ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM
speciálního arabského plemene Shagya - arab

 

Shagya - arab představuje na základě čistokrevné plemenitby další rozvoj chovu arabského plemene bývalých rakousko-uherských c. k. hřebčínů Bábolna a Radovec.

Od roku 1994 se prohlubuje mezinárodní spolupráce s Pure Bred Shagya - Arab Society International - Internationale Shagya - Arber Gesellschaft (ISG).

Využívají se stejné metodiky, posuzování interiéru a exteriéru, výkonnostní zkoušky, stanovení plemenné hodnoty a selekční opatření.

Účelem je zabezpečit cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace v požadovaném směru.

Předpokládaný chovatelský program plemene Shagya - arab stanoví cíl a postupy šlechtění celé populace s tím, že Shagya - arab se má ve svém typu a ve své velikosti a rámci znatelně lišit od arabského plnokrevníka při dodržení všech znaků ušlechtilosti arabských koní.

Chovatelský program je vodítkem pro usměrňování šlechtitelského procesu u jednotlivých chovatelů.

Vyšší formou je uznávání šlechtitelského chovu, jehož úkolem je podchycení kvality chovaného plemene.


1. Současný stav
2. Plemenné knihy
3. Metody chovu
4. Hodnocení a testování užitných vlastností
5. Metody selekce
6. Zkušební řád výkonnostních zkoušek
7. Způsob hodnocení koní
8. Podmínky pro testační odchovná zařízení

1. Současný stav

 • Plemeno Shagya - arab v ČR se rozvíjí po založení Svazu chovatelů Shagya - araba ze dne 29. 5. 1993.
 • Chovná populace se postupně utváří na podkladě dřívějších i současných nákupů ze Slovenské republiky (hřebčín Topoĺčianky) a přísluší k uznaným 13 zakládajícím rodinám původem z rakousko-uherských c. k. hřebčínů.
 • Plemeno Shagya - arab je v ČR chováno na podkladě 13 rodin.
Rodina č.
Zakládající klisna

1 40 LADY SARAH A 1/1 hd. 1850 Anglie, imp. 1855 Kisbér - Maďarsko
o: Faugh - a - Ballagh 1841
m: Klisna nar. 1844 po Pantaloon
2 542 MAGYAR běl. 1790 Hřebčín hraběte Zsigmond Andrássy
původ klisny neznámý
3 8 "volný chov Radovec"   1806 sedmihradská klisna
původ neznámý
4 76 BENTEL ARAB db běl. 1880 imp. 1885 Bábolna/Mihály Fadlallah el Hedad
o: Saklavy
m: kmen Kuhajla Ajuz
5 MILORDKA běl. 1816 Slawuta-Chrestovka/Roman Sanguszko
původ klisny neznámý
6 885 MOLDAVAI   1785 c. k. hřebčín Cozmeni-Bukovina
původ klisny neznámý
7 97 "volný chov Radovec" vran. 1800 c. k. hřebčín Mezöhegyes
původ klisny neznámý
8 74 TIFLE (Tiffle) db ryz. 1810 imp. 1816 Bábolna (Baron Fegtig)
o: plemeno Nedžd
m: kmen Hamdanie
9 KADISZAMLODA   1902 Podhajczyki-Polsko
o: Krzyszyk I 1886
m: Ulana po Shagya (Radovec)
10 592 GRATIOSA   1803 hřebčín Mezöhegyes získal klisnu považovanou za meklenburskou od německého obchodníka z Hamburk-ALtona
11 155 BARBARINO IX běl. 1822 Radovec
o: Barbarino IX bel. 1813 Radovec
m: 162 Infantados hd. 1814 Radovec, španělský původ
12 163 FARIDE (Feridja) db   1828 imp. 1836 Bábolna (Major von Herbert)
původ klisny neznámý
13 12 EN NAZIRA db běl. 1899 v Sýrii, imp. do Borike-Jugoslávie
o: neznámý
m: 10 Hadbe ez Zeebie db 1890

 

Chovná oblast je vymezena územím ČR.
Chovná populace zahrnuje k roku 2000 cca 200 koní. V případě importu arabské klisny nebo hřebce, kteří neodpovídají původem k vyznačeným rodinám, rozhodne RPK Svazu o posouzení a případné zařazení do další, dosud v ČR se nevyskytující rodiny.


2. Plemenné knihy

 • Do šlechtitelského programu jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do následujících plemenných knih
  • Plemenná kniha hřebců (PKH)
  • Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)
  • Plemenná kniha klisen (PKK)
  • Pomocná plemenná kniha klisen (PPKK)

3. Metody chovu

 • Chovný cíl je zabezpečen metodou čistokrevné plemenitby. V čistokrevné plemenitbě je použití koní jiných plemen vyloučeno. Výjimku tvoří použití arabského plnokrevníka, o jehož působení v chovu rozhodne RPK.

4. Hodnocení a testování užitných vlastností

 • 4.1. Při posuzování zevnějšku (exteriér) se především hodnotí plemenný typ, pohlavní výraz, tělesná stavba, korektnost a pravidelnost chodů a celkový dojem koně.
 • 4.2. Posuzování vlastností (interiéru) se uskutečňuje při zkouškách výkonnosti hřebců a při zápisu klisen do PK. Posuzuje se především charakter, pohotová připravenost k výkonu, jezditelnost, vytrvalost, konstituční tvrdost, skokové vlohy, vlastní výkonnost, zdraví, živostnost koně.

5. Metody selekce

 • 5.1. Zlepšováním interiéru a exteriéru chovných koní se provádí systematickým výběrem (selekcí).
 • 5.2. Koně mohou být zapsání do PK tehdy, budou-li zhodnocena následující kritéria.
  • 5.2.1. Původ - při jeho posuzování musí jedinci příslušet ze strany matky k 13 mezinárodně uznaným rodinám a na straně otce k liniím akceptovaných hřebců.
  • 5.2.2. Posuzování zevnějšku - podle bodu 4.1. Minimální kohoutková výška hůlková (KVH) 152 cm u klisen a 154 cm u hřebců. Při posuzování se používá bodové hodnocení škály 1 - 10 a to u vybraných 7 znaků: Typ, hlava, krk, celková stavba těla, končetiny, krok a klus. Jak u hřebců, tak u klisen. Záměrem je vypracovat a postupně přejít na systém lineárního popisu zevnějšku.
  • 5.2.3. Posouzení vlastností - viz. 4.2.

   


6. Zkušební řád výkonnostních zkoušek

 • viz Příloha Řádu plemenné knihy

7. Způsob hodnocení koní

 • 7.1. Hříbata před odstavem při označování se bodují 1 - 5.
 • 7.2. V chovných zařízeních posuzuje 3členná komise 2x ročně.
 • 7.3. Klisny při zápisu do PK hodnotí 3členná komise podle podmínek stanovených Řádem plemenné knihy.
 • 7.4. Hřebce při zápisu do PK, případně po sportovní testaci hodnotí nejméně 3členná komise, složená z RPK.

8. Podmínky pro testační odchovná zařízení

 • Stanovené podmínky musí splnit odchovné zařízení, aby se v něm mohlo provádět testování a posuzování hřebečků a klisniček, způsobem stanoveném ve "Způsobu hodnocení koní" v rámci šlechtitelského programu plemene Shagya - arab.

 

| zpět na seznam |
| nahoru |