ROZHODNUTÍ
Ministerstva zedmědělství České republiky

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor zemědělských komodit - 7010
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

V Praze dne 17. 7. 2001
Vyřizuje: Ing. Randák, 1. 2656
Čj.: 21684/01-7010

 

 

 

Rozhodnutí

Ministerstvo zemědělství, jako orgán věcně příslušný podle § 5 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), rozhodlo o žádosti Svazu chovatelů Shagya - araba ČR, Zámecká 1, 538 21, Slatiňany ze dne 30. 5. 2001 takto:

Ministerstvo zemědělství ČR uznává podle § 5 plemenářského zákona

Svaz chovatelů Shagya - araba ČR, Zámecká 1, 538 1 Slatiňany, IČO 60102021

uznaným chovatelským sdružením
pro plemeno koní Shagya - arab, pro které povede plemennou knihu
.

 

Odůvodnění

Svaz chovatelů Shagya - araba ČR, Zámecká 1, 538 21 Slatiňany (žadatel) podáním ze dne 30. 5. 2001 požádal Ministerstvo zemědělství o uznání chovatelského sdružení pro chov koní plemene Shagya - arab, podle § 5 plemenářského zákona. MZe žádost posoudilo a ověřilo, že žadatel má k výkonu této odborné činnosti potřebné technické vybavení a osoby odborně způsobilé. Správní poplatek určený v sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 154/2000 Sb., žadatel uhradil.
Na základě vžše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno shora ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 61 odstavec 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad k ministru zemědělství, písemným podáním učiněným k Ministerstvu zemědělství - odboru zemědělských komodit - 7010.

 

Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Stanislav Kozák
ředitel odboru

 

 

 

| zpět na seznam |
| nahoru |