ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY
SHAGYA ARAB

 

Chovatelský program
speciálního arabského plemene "Shagya arab"

Shagya arab představuje na základě čistokrevné plemenitby další rozvoj chovu arabského plemene bývalých rakousko-uherských hřebčínů Bábolna a Radovec. Od 14. 5. 1994 se prohlubuje mezinárodní spolupráce s ISG (Internationale Shagya-araber Gesellschaft).

Využívají se společné metodiky, vzájemně se uznávají výsledky kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti a hodnocení vnějších vlastností. Účelem je zabezpečit cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace v požadovaném směru.

Předpokládaný chovatelský program plemene Shagya arab stanoví cíl a postupy šlechtění celé populace tím, že Shagya arab se má ve svém typu a ve své velikosti, rámci a konstituci znatelně lišit od arabského plnokrevníka.

Chovatelský program je vodítkem pro usměrňování šlechtitelského procesu u jednotlivých chovatelů.


A. Současný stav

Plemeno Shagya arab je v ČR chováno na podkladě 13 rodin. Z toho je 12 rodin založeno kmenovými klisnami rakousko-uherských hřebčínů. Jedna rodina je původem z polských chovů, je však ISG akceptována. Chov v ČR se rozvíjí na podkladě postupně získaných chovných koní z hřebčína v Topolčiankách (Slovenská republika).

Rodina č.
v ČR
Základní klisna
Topolčianky
dalších Kmenová klisna
zakladatelka rodiny
1

148 Gazal-5
Bábolna 1914

6 gener. 40 Lady Sarah A 1/1
Anglie 1850
2 502 Shagya XXII
Bábolna 1934
532 Gazal II-1
Bábolna 1942
7 gener.

7 gener.
542 Magyár
Bábolna
542 Magyár
Bábolna
3 47 Shagya XVI-8
Radovec 1918
9 gener. 8 "volný chov" Radovec
sedmihradská 1806
4 530 Siglavy
Bagdady IV-2
0X Bábolna 1941
6 gener. 76 Bent El Arab
or. ar. 1880
6 77 Marzouk-3 OX
Radovec 1917
9 gener. Milordka
Slawuta 1816
7 36 Shagya XVI
Bábolna 1918
12 gener. 885 Moldvai, Radovec
moldavská klisna 1785
8 254 Shagya X
na Moravě 1922
11 gener. 97 "volný chov" Radovec
Mezöhegyes 1800
9 626 Jassuf V-2
Bábolna 1943
14 gener. 74 Tifle Bábolna
or. ar. 1810
10 514 Lena
Duba 1938
3 gener. Kadisza Mlóda
Podhajczyki 1902
11 725 Siglavi VI-6
Bábolna 1943
15 gener. 592 Gratiosa, Mezöhegyes
meklenburská 1803
12 525 Lidija
Dušanovo 1938
11 gener. 155 Barbarino
Radovec 1822
13 46 Amurath Shagya-1
Piber 1917
6 gener. 163 Faride Bábolna
or. ar. imp. 1836
14 591 Ceres
Dušanovo 1942
3 gener. 12 En Nazira Dušanovo
or. ar. 1899
Topolčianská rodina nemá v ČR zastoupení

Shora uvedený vzor ověřování čistokrevnosti platí u všech Shagya hřebců i klisen používaných v plemenitbě.
Arabský plnokrevník může být akceptován k plemenitbě v chovu Shagya plemene na základě výběru komise MZe, s podmínkou, splňuje-li týp, KVH a obvod holeně. V případě importu arabské klisny nebo hřebce, kteří neodpovídají původem k vyznačeným rodinám, požádá Svaz organizaci ISG o posouzení a případné zařazení do další, dosud v ČR se nevyskytující rodiny.

Chovná oblast je vymezena územím České republiky.
Chovná populace zahrnuje k roku 1995 cca 130 koní.
Z toho 8 plemenných hřebců a 65 klisen uznaných na úrovni ISG.


B. Chovný cíl

Chovným cílem je ušlechtilý arabský kůň, většího rámce, který pro svoji jezditelnost, temperament, charakterové vlastnosti a zdraví je vhodný pro všechny druhy jezdeckého sportu a je dobře využitelný i pro distanční jízdy k zápřahovým účelům. Dospělí koně by měli dosahovat rozměrů (měr):

  Klisny Hřebci
Kohoutková výška hůlková 150 - 160 cm min. 154 cm
Obvod holeně min. 18 cm min. 19,5 cm

C. Metody selekce (výběru)

1. Zlepšování interiéru a exteriéru chovných koní se provádí systematickým výběrem (selekcí).

2. Koně mohou být zapsáni do plemenných knih tehdy, budou-li ohodnocena následující kriteria:

2. 1. Původ Při jeho posuzování se upřednostňují jedinci s rodiči a dalšími předky zapsanými do plemenné knihy Svazu. Původ musí po stránce liniií hřebců a rodin klisen odpovídat chovnému cíli plemene.

2. 2. Posuzování zevnějšku (exteriéru) Při posuzování zevnějšku se především hodnotí plemenný typ, pohlavní výraz, tělesná stavba, korektnost a pravidelnost chodů, jejich kmihuplnost, prostornost a dále celkový dojem koně. Minimální výška, kohoutková hůlková při zápisu do HPK je u klisen 150 cm, u hřebců 154 cm. Metodické zásahy stanovuje Rada PK.

2. 3. Posouzení vlastností (interiéru) Posuzování se provádí při zkouškách výkonnosti hřebců a při zápisu klisen do plemenných knih a posuzuje se především charakter, pohotová připravenost k výkonu, jezditelnost, skokové vlohy, pohybové nadání, vlastní výkonnost, zdraví, konstituční tvrdost a živostnost koně.

2. 4. Při posuzování vlastností se používá bodového hodnocení škály 10-1 (viz ČSN 46 6310 Plemenní koně).

2. 5. Jako dalšího selekčního kriteria se používá: Při posuzování vlastností se používá bodového hodnocení škály 10-1 (viz ČSN 46 6310 Plemenní koně).

 • hodnocení plodnosti u hřebců procentem březosti a natality v minulých připouštěcích obdobích
 • kontrola dědičnosti užitkových vlastností
 • hodnocení dlouhověkosti v reprodukčním procesu klisen: dobře plodné (4 hříbata ve 4 chovných létech), velmi plodné (7 hříbat v 8 chovných létech nebo celkem 10 narozených hříbat)

D. Použití jiných plemen

1. Použití jiných plemen není přípustné.

2. Se souhlasem předsednictva Svazu je možno použít pouze hřebce arabského plnokrevníka. Při výběru musí dosáhnout nejméně 7 bodů celkového hodnoceni a 154 cm KVH.


 

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY
Svazu chovatelů plemene Shagya arab v České republice

 

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy.

1. 1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon ČNR č. 240/91 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, vyhláška MZe ČR č. 326/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, zákon ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ČSN 46 6310 Plemenní koně, ČSN 46 6006-5 označování koní, Chovatelský program plemene Shagya arab, Finanční řád a stanovy Svazu.

2. Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

2. 1. Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene Shagya arab.

2. 2. Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK, sama a nebo v součinnosti s jinými organizacemi zejména:

 • stanoví standard plemene a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a metod zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru)
 • usměrňuje a hodnotí vývoj plemene
 • registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
 • registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat
 • stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukce populace a podílí se na jejich výběru
 • navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání
 • zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a o kvalitativních kategoriích zvířat, ve spolupráci s organizací určenou k vedení centrální evidence

2. 3. PK Shagya araba je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno. Otevřená PK znamená, že je přístupná pro všechny chovatele Shagya arabských koní i v budoucnosti.
Není přípustný vstup koní jiných plemen.

3. Chovná populace

K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci a klisny) narození na území České republiky a zapsaní v PK a pomocné PK Shagya araba, a dále jedinci ze zahraničí, kteří byli v rámci chovného cíle do plemenných knih zapsáni.

4. Chovatelské metody

Svaz naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného chovu. Čistokrevným chovem rozumíme páření (připařování) jedinců chovné populace (viz chovatelský program).

4. 1. Příliv genů jiných plemen není přípustný. Výjimku lze přiznat arabským plnokrevným hřebcům.

5. Použití jiných plemen

5. 1. Použití jedinců jiných chovných populací (viz. 4. 1.) se řídí chovatelským programem, a to u hřebců, a musí být ve zvláštních případech potvrzeno předsednictvem Svazu.

6. Chovatelské komise

Posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí v duchu ustanovení chovatelského programu chovatelské komise pověřené Svazem. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěru je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

6. 1. Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva.

6. 1. 1. Komise sestává minimálně ze 2 členů předsednictva Svazu a 1 chovatele.

6. 2. Chovatelská komise pro hřebce

6. 2. 1. Při hodnocení zkoušek výkonnosti při staničním testu se požaduje přítomnost alespoň jednoho člena předsednictva Svazu Shagya arab v hodnotící komisi.

6. 2. 2. Pro ostatní hodnocení hřebců je složení komise minimálně 5 členné. Sestává z předsedy výběrové komise nebo jím jmenovaného zástupce (člena výběrové komise), 3 zástupců Svazu Shagya araba a veterinárního lékaře.

6. 2. 3. Pokud je členem komise chovatel nebo majitel hodnoceného hřebce, nebude příhlíženo k jeho hodnocení.

6. 3. Udělení základního výběru hřebci přísluší výběrové komisi MZe ČR.

6. 3. 1. Výběrová komise určí pravidla výběru hřebců, která nebudou odporovat tomuto řádu a chovatelskému programu plemene Shagya arab.

7. Plemenná kniha

7. 1. Plemenná kniha zahrnuje:

 • rejstřík chovatelů (dále jen RCH)
 • plemenný registr (dále jen PR)
 • připouštěcí rejstřík (dále jen PřR)

7. 1. 1. V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.

7. 1. 2. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V Případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno v PR. Svaz může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou zahrnuti do chovatelského programu (jejich použití není v souladu s chovatelským programem) a nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva.

7. 1. 3. V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen a zapouštění hřebců, včetně provedených inseminací.

7. 1. 3. 1. PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie:

 • Prvopis je po připouštěcím období archivován v sídle Svazu Shagya araba
 • 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období do centrální evidence
 • 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění, a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro zápis do ústřední evidence a vystavení osvědčení o původu

7. 2. Plemenná kniha se člení na:

 • plemennou knihu hřebců
 • plemennou knihu klisen

7. 2. 1. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených v zákonných normách, ve směrnicích Svazu, splenění ustanovení Chovatelského programu a tohoto řádu, nařízení Rady PK, přihlášením hřebce k plemenné knize a předložením osvědčení o původu.

7. 2. 2. Do PK klisen jsou zapisovány v první etapě všechny klisny příslušného plemene, jejichž majitelé se přihlásí k plemenné knize a které jsou evidovány v rámci ústřední evidence, s výjimkou těch, které jednotliví majitelé vyloučí. V další etapě jsou zapisovány průběžně jednotlivé klisny po splnění specificky daných podmínek stanovených v zákonných normách, ve směrnicích Svazu a v Chovatelském programu, pokud nebyly na základě rozhodnutí chovatele z PK individuálně vyloučeny. Klisny jednou vyloučené mohou být znovu zapsány.

7. 3. Plemenná kniha musí obsahovat:

 • základní číslo a jeméno v PK
 • datum narození (den, měsíc, rok)
 • plemeno a pohlaví
 • základní barvu a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry
 • výsledky klasifikace při zápisu do PK
 • základní čílo a jméno otce a matky
 • jméno a adresu chovatele
 • jméno a adresu majitele - aktuální stav
 • datum zápisu do PK
 • datum a důvod vyřazení z PK
 • u koní získaných z inseminace ověření o původu dle krevních skupin a dalších polymorfních znaků
 • výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnosti koně
 • u plemenných hřebců a klisen zapsaných v HPK a PK potvrzení o provedení krevního testu

8. Vedení plemenné knihy

8. 1. V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno Shagya arab. Nositelem PK je na základě oprávnění a pověření vydaného MZe ČR Svaz chovatelů Shagya araba v ČR.

8. 2. Svaz může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK vybrané oprávněné organizace nebo organizaci pověřenou vedením ústřední evidence.

8. 3. PK plemene Shagya arab je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

8. 4. Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro Svaz.

8. 5. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje Svaz sám a nebo prostřednictvím jiné organizace. Změny software je možno provádět se souhlasem Svazu, přičemž zdrojové programy jsou uloženy u výše jmenovaných subjektů.

9. Rada plemenné knihy

Pro řízení PK stanoví Svaz Radu PK. Členy PK navrhuje a schvaluje Výroční shromáždění Svazu na dobu 2 let.

9. 1. Rada PK je tříčlenná, jedním z členů je prezident Svazu, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření.

9. 2. Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy a zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění. Rada má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK a pod. Ze stejných důvodů je možno odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK.

10. Vystavování dokladů o původu

Doklady o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně oprávněná organizace, která je určena k vedení PK. Oficiálním dokladem je Osvědčení o původu koně. Toto osvědčení vydává organizace určená k vedení plemenné knihy a potvrzuje Svaz Shagya araba. Vydává se na všechny mladé a dospělé koně, jejichž majitelé chovají koně odpovídající chovnému cíli plemene Shagya arab. Osvědčení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku organizaci pověřené vedením PK. U starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno použít jej připrodeji, výstavách, svodech, likvidaci pojistných událostí, atd. Při ověřování zjištěných původů může požadovat organizace určená k vedení PK ověření původu dle krevních skupin a dalších polymorfních znaků.

11. Charakteristika a členění Plemenné knihy

Charakteristika a členění plemenné knihy je obsažena v novelizované ČSN 46 6310 Plemenní koně, včetně nezbytné základní chovatelské dokumentace.

12. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy

12. 1. Plemenní hřebci

Plemenným hřebcem výše jmenovaného plemene může být pouze jedinec splňující všechna ustanovení článku 7. 2. 1. a ostatní podmínky pro zápis do PK vydané radou PK. Plemenným hřebcem může být i jedinec, který je uznán ISG (Internationale Shagya araber Gesellschaft).

12. 2. Plemenná kniha hřebců je členěna do dvou oddílů

12. 2. 1. Kniha hřebců I.

Hřebci musí splňovat tyto podmínky:

 • původ musí splňovat chovný cíl podle řádu PK
 • při zápisu musí dosáhnout výslednou třídu I, t.j. nejméně 7 bodů celkového hodnocení
 • při zápisu musí dosáhnout nejméně 154 cm KVH
 • musí absolvovat výkonnostní zkoušku podle podmínek stanovených Svazem

12. 2. 2. Kniha hřebců II.

Zde se zapisují hřebci, kteří splňují alespoň minimálně směrnice, jejichž původ splňuje chovný cíl, ale nemohou být zapsáni do Knihy I.

12. 3. Výkonnostní zkouška

V případě, že hřebec plemene Shagya arab bude využit v plemenitbě jiných teplokrevných plemen na základě požadavku a schválení příslušné Rady PK, musí absolvovat zkoušku výkonnosti požadovanou příslušným Svazem podle ČSN 46 6310, nebo musí splňovat kriteria sportovní výkonnosti určená příslušným chovatelským a jezdeckým svazem. Tato ustanovení jsou platná pro plemenné hřebce plemene Shagya arab zapsané v Knize hřebců I a Knize hřebců II.

12. 4. Plemenné klisny

Plemennou klisnou výše jmenovaného plemene se mohou stát pouze Shagya arabské klisny evidované v ústřední evidenci, jejichž majitelé je přihlásí k PK Shagya araba. Podmínky pro zápis klisen plemene Shagya arab jsou totožné s ustanovením ČSN 46 6310 (čl. 7. 2. 2.) a musí zároveň odpovídat podmínkám stanoveným ISG.

12. 5. Plemenná kniha klisen je členěna do dvou oddílů

12. 5. 1. Hlavní plemenná kniha (HPK)

Původ klisny musí splňovat chovný cíl podle řádu PK.

a) - její rodokmen lze ze strany otce i matky doložit výchozím původem ze státních a soukromých hřebčínů Rakousko-Uherska, nebo je již vedena v evidenci ISG, to znamená v uznané PK
- splňuje-li ze strany matky požadavky uvedené v předchozím bodu, může být otec uznaný plnokrevný hřebec (WAHO), odpovídající požadavkům Řádu PK v čl. 4. 1. Výjimky potvrzuje ISG.

b) - musí mít ve IV. generaci nejméně 7 Shagya arabů ze 16-ti předků, resp. nejvíce 9 plnokrevných arabů. Tato úprava je platná pro hříbata narozená od roku 1988.

Do HPK se dále požaduje, aby klisna při zápisu dosáhla hodnocení nejméně 6,1 bodu a ve třech letech KVH nejméně 150 cm.

12. 5. 2. Pomocná plemenná kniha (PPK)

Zde se zapisují klisny, které mají ve IV. generaci méně než 7 Shagya arabů, resp. více jak 9 plnokrevných arabů. Celkové hodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 5,1 bodu.

12. 6. Vyšší zařazení klisny

12. 6. 1. Opakované hodnocení a měření k převzetí do hlavní plemenné knihy je možné pouze jedenkrát.

12. 6. 2. Do HPK je také možný zápis, když nejméně 3 potomci vykazují celkové hodnocení min. 7 bodů, avšak 2 z nich musí být 2-letí nebo starší.

12. 7. Odhlášení klisen

Odhlášení klisen musí provést písemně majitel a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku. Vyškrtnutí v důsledku smrti nebo nutného poražení se musí Svazu neprodleně oznámit.

12. 8. Znovuzapsání klisen

Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné zprávě majitele při zachování jejího dřívějšího statutu zapsání.

12. 9. Změna majitele hřebce nebo klisny

Na základě písemného oznámení nového majitele hřebce nebo klisny se tato změna zaznamenává do plemenné knihy. Svaz si k tomu může vyžádat předložení osvědčení o původu.

12. 10. Změna údajů o chovu

Všechny změny údajů o chovu, t.j. chovateli (změna bydliště, atd.) a dále úhyn, prodej, změna barvy a odznaků, výsledky výkonnostních zkoušek koně, atd. musí chovatel nebo majitel koně písemně nahlásit Svazu.

13. Označování, identifikace a pojmenování koní

13. 1. Koně jsou označováni s použitím tzv. kmenových symbolů, včetně příslušnosti k plemeni (způsob bývalých rakousko-uherských dvorních hřebčínů).

13. 1. 1. Všichni koně plemene Shagya arab jsou označováni pálením symbolů do následujících tělesných krajin:

 • levá sedlová krajina - kmenový výžeh otce
 • pravá sedlová krajina - arabské číslice označující pořadové číslo narozeného hříběte po otci
 • levé stehno - symbol označující příslušnost k plemeni

Symboly označující příslušnost k chovateli - vlastnické výžehy mohou být provedeny pouze po schválení Svazem. Podmínkou je, že stádo chovatele tvoří nejméně 6 klisen ve třídě I a výše.

13. 1. 2. V levé a pravé sedlové krajině jsou označována všechna hříbata plemene Shagya arab pod matkou před odstavem. Označují se i hříbata s větším podílem arabské plné krve ve IV. generaci, pokud matka splňuje chovný cíl, t.j. příslušnost k rodině.

13. 1. 3. Veškeré symboly kmenových a jiných výžehů označujících příslušnost k plemeni nebo k chovateli včetně výžehů v pravé sedlové poloze a dále přidělená kmenová římská čísla plemenných hřebců u koní plemene Shagya arab podléhají schválení a evidenci u organizace pověřené vedením PK. Evidence se vede pomocí protokolu, který je součástí Řádu PK.

13. 1. 4. Systémem symbolů kmenových výžehů označujících příslušnost k plemeni a majiteli a systémem kmenových a arabských čísel uvedených v čl. 13. 1. 1. až 13. 1. 3. mohou být označováni koně, kteří odpovídají chovnému cíli plemene Shagya arab a mají rodem původ z rakousko-uherských hřebčínů Bábolna a Radovec. O způsobu tohoto značení a identifikace koní rozhoduje Svaz chovatelů Shagya araba v ČR.

13. 2. Identifikace původu pomocí serologických zkoušek krevních skupin

13. 2. 1. Identifikace původu pomocí krevních skupin je povinná u všech Svazem uznaných Shagya-hřebců působících v plemenitbě.

13. 2. 2. Identifikace původu pomocí krevních skupin je povinná u všech klisen zapsaných v HPK a PPK.

13. 2. 3. Výsledky serologických zkoušek na krevní skupinu u rodičovských párů jsou ve prospěch, existují-li pochybnosti o udaném původu potomka.

13. 2. 4. Náklady pod články 13. 2. 1. až 13. 2. 3. nese chovatel.

13. 3. Pojmenování koní

13. 3. 1. U plemenných hřebců se používá název linie. Například: Shagya, O´ Bajan, Jussuf, Koheilan, atd. Může být přidáno i jméno. Jako O´ Bajan-Basco, apod. V PK hřebců v plemenitbě se poznamenává "CZ". Např.: Siglavy Bagdady I-CZ, nebo Jussuf I-CZ.

13. 3. 2. U klisen je pojmenování libovolné a přísluší chovateli. U narozených hříbat je chovatel povinen do 3 týdnů ohlásit Radě PK jméno hříběte. Rada PK jméno schvaluje, aby nedocházelo k duplicitě jmen. Po zápisu klisny do PK se klisnám přiděluje pořadové číslo s označením "CZ". Např. Julka CZ-Sh-A-71.

14. Členství v plemenné knize

Členství v plemenné knize Shagya araba je řádné, případně evidované.

14. 1. Řádnými členy jsou automaticky všichni členové Svazu vlastnící koně plemene Shagya arab. Účast v PK vyplývá přímo z jejich členství ve Svazu a nevyžaduje další opatření.

14. 2. Evidovaný člen je majitel koně, který splňuje podmínky pro vystavení osvědčení o původu.

15. Mezinárodní spolupráce

15. 1. Svaz, t. j. Česká republika, byla přijata mezinárodní organizací ISG (Internationale Shagya araber-Gesellschaft) za členskou zem, a to dne 14. května 1994 při příležitosti konání konference delegátů všech členských států v Maria-Lankowitz v Rakousku.

15. 2. ISG předává studijní materiály a informace o stavu chovu koní plemene Shagya arab v deseti členských zemích. Stav chovných koní činí celkem 1 100 kusů.

15. 3. ISG předala vzor žádu plemenné knihy za účelem zachování jednotného postupu v plemenitbě.

15. 4. ISG zasílá pozvání na konference, výběry hřebců a přehlídky. Deleguje komise na přehlídky např. 1993 Jeníkov a Křepenice, 1994 Písek.

16. Finanční řád plemenné knihy

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placené majiteli zvířat, popř. z dotací a z darů. Výši poplatků a způsbo hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád stanoví Svaz dle finanční situace PK. Zásady finančního řádu a hospodaření PK schvaluje Valná hromada Svazu.

17. Závěrečná ustanovení

17. 1. Plemenní koně (t. j. hřebci, klisny, mladí koně evidovaní v ústřední evidenci), se považují za zapsané podle tohoto řádu a budou začleněni do příslušných oddílů PK.

17. 2. Data ze zkoušek výkonnosti, z reprodukce a další údaje uložené v ústřední evidenci se považují za data PK podle tohoto řádu.

17. 3. Rodiče a další předci koní evidovaní v ústřední evidenci se považují za zapsané do PK.

17. 4. Zápisy a začlenění koní do PK mají trvalou platnost.

17. 5. Majitelům všech Shagya arabských koní bude vystaveno osvědčení o původu koně na základě splnění výše uvedených náležitostí.

17. 6. Výpisy z plemenných knih klisen a hřebců budou vystanovány dle současných směrnic za stanovený poplatek.

17. 7. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.

17. 8. Současně s nabytím platnosti příslušných ustanovení řádu se ruší dosavadní směrnice a metodické pokyny pro vedení PK.

17. 9. Dnem nabytí platnosti řádu PK Ministerstvo zemědělství ČR stanoví rozsah oprávnění ostatním "Oprávněným" organizacím tak, aby bylo v souladu s tímto řádem a nerušila se jednotlivá ustanovení.

18. Řád plemenné knihy je zpracován

18. 1. Podle vzoru Řádu pro českého teplokrevníka.

18. 2. S příhlédnutím ke směrnicím a vzorovému řádu mezinárodní organizace ISG. Dále osobních jednání s vicepresidentem ISG Bruno Furrer - Švýcarsko.

18. 3. S použitím literatury a osobních jednání: Hans Brabenetz - Vídeň "Das k.k. Staatsegestut Radautz und seine Pferde" a Dr. Walter Hecker "Bábolna und seine Araber" Kaposvár - Maďarsko.

18. 4. Další literatura: Šurda a Hučko - Slovensko, Prof. Pruski - Polsko, plemenné knihy Dánkso, Švýcarsko, Německo, Polsko.


 

FINANČNÍ ŘÁD
plemenné knihy Shagya araba

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy plemene Shagya arab. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává předsednictvo Svazu na základě ustanovení čl. 16 Řádu plemenné knihy a zásad schválených Valnou hromadou Svazu.

1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

a) Vstupní zápis majitele koní do PK
b) Zápis a označení hříběte
c) Zápis klisny do PK
d) Zápis hřebce do PK (čerstvého nebo mraženého spermatu)
e) Licenci hřebce na příslušný rok (čerstvého nebo mraženého spermatu)
f) Osvědčení o původu koně
g) Výpis z plemenné knihy

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony navrhuje a schvaluje předsednictvo Svazu podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu Svazu a dávají se na vědomí Valné hromadě. Vydává, popř. prodlužuje ho předsednictvo Svazu, a to na období nejméně jednoho roku, a je povinno s ním seznámit všechny členy. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Účtování poplatků

Poplatky se účtují takto:

bod a) na základě přihlášky do Svazu
bod b) na místě pracovníkovi provádějícímu označení hříběte
bod c) na místě pracovníkovi provádějícímu zápisy klisen
bod d) po licenci hřebce a zapsání do PK formou platby na dobírku při zaslání dokumentace
bod e) fakturace Svazu se splatností k 1. 2. příslušnému roku
bod f) na dobírku, nebo na místě při předání
bod g) na dobírku, nebo na místě při předání

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř. zrušení výběru hřebce.

5. Plátci poplatků

Plátci poplatků jsou majitelé koní.

6. Závěrečná ustanovení

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným předsednictvem Svazu. Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně.

Členství ve Svazu chovatelů Shagya araba v ČR dle stanov schválených Ministerstvem vnitra rozeznáváme:

a) Řádné členství
b) Mimořádné členství
c) Čestné členství

Členství ad a) a b) je podmíněno zaplacením členských příspěvků, jejichž výše je každoročně schvalována Valnou hromadou.


 

Řád výžehů

VÝŽEHY PLEMENNÉ PŘÍSLUŠNOSTI

(levé stehno)

Shagya arab

| zpět na seznam |
| nahoru |